Belváros madártávlatból    Városi Bíróság    Vasútállomás    Jókai utca    Víztorony    Nyugdíjas park    Szökőkút

Belváros    Bezerédj utca    Katolikus templom    Szökőkút    Lakótorony    Szökőkút    Tüskei tó

Gunaras    Gunaras    Gunaras    Újdombóvári templom           

Földrajzi elhelyezkedés

Dombóvár város Tolna, Baranya és Somogy megye találkozásánál, Tolna megye délnyugati csücskében, a Kapos folyó mellett fekszik. Tolna megyéhez tartozik, de vonzáskörzete túlterjed a megyehatárokon.

A város körzetében több tájegység találkozik: idáig nyúlik a Külső-Somogyi-dombság déli része, a város egyes területei a Kapos-völgyben fekszenek, a Szőlőhegy a zselici dombok alján helyezkedik el, s város közelében húzódnak kelet felől a Tolnai-Hegyhát és a Völgység dombsorai, de jól láthatók a város egyes helyeiről a Mecsek csúcsai is.

Dombóvár közlekedése jól kapcsolódik az országos rendszerekhez. A Dél-Dunántúl kiemelt vasúti csomópontja, a vasút a 19. század utolsó harmadától fontos szerepet játszott a település életében. A Budapest-Pécs és a Budapest-Kaposvár-Gyékényes fővonalak csatlakozási illetve elágazási pontja. A főváros IC-vonatokkal 2 órán belül elérhető. Dombóvárról Bonyhád-Bátaszék és Komló felé is indulnak vonatok. A gyékényesi vonal összeköttetést biztosít Horvátország és Olaszország felé.

A közúti közlekedésben a 61. számú fő közlekedési, illetve a 611. számú út csatlakozik a városba. A 61. számú út összeköttetést biztosít Nagykanizsán, Letenyén keresztül Horvátországba, s tovább Olaszországba, Dunaföldváron keresztül az Alföldre. Tamásinál a 65. számú főútra letérve 1 óra alatt érhető el Siófok, a Balaton. Alsóbbrendű utakon közelíthető meg Bonyhád, illetve Hőgyészen keresztül a megyeszékhely, Szekszárd. Az út időtartama Szekszárdig gépkocsival 1 óra. A 611. számú út Sásdon keresztül Péccsel köti össze Dombóvárt.

Gazdasági élet

Dombóvár gazdaságában a vasút megjelenéséig a mezőgazdaságnak volt döntő szerepe, ezen belül elsősorban az Esterházy-uradalomnak. Az 1960-as évektől a termelőszövetkezet volt a meghatározó, de 2001-ben ez felszámolásra került és vagyonán különböző gazdasági társaságok keletkeztek. Ezen mezőgazdaságnak az alapját a kitűnő minőségű földek adják.

A szántóterületek átlagos AK értéke: 31,7.

Dombóváron 1999-ben 1694 vállalkozás működött, közülük 190 a korlátolt felelősségű társaság, 16 a szövetkezet, 213 a betéti társaság és 1231 az egyéni vállalkozás. Természetesen ezek a számok állandóan változnak, vállalkozások szűnnek meg, és újak indulnak.

A kereskedelmet 402 üzlet képviselte, közülük 71 árusított élelmiszert. A vendéglátóhelyek száma 124, amelyek különböző színvonalat képviselnek, és más-más fogyasztói kört céloznak meg. A kereskedelemben még midig fontos szerepet játszik az ÁFÉSZ, bár sok üzletét bérleti formában működteti, többségbe került a magánszektor, de megjelent a multinacionális kereskedelem is a Penny Market formájában és egyes üzletláncokban.

Az ipar elsősorban a konfekció- és a műanyagipar, a fémfeldolgozás, fémvégtermékek előállítása: csavargyártás, tűzihorganyzás és az összeszerelés területén jelentős. A nagyobb ipari cégek közül megemlíthetők a Pasha Ipari és Kereskedelmi Rt., a DMK Dombóvári Műanyagipari Kft, a KIPSZER Tűzihorganyzó és Vasszerkezetgyártó Kft, a Rutin Kft., az UNIWATT Kft., a Pátria Nyomda, a MÁV FAVÉD Kft.

A jövő szempontjából fontos szerepe lehet a Dombóvári Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Kht-nak, amelyet több önkormányzat és megyei szervezet alapított. A társaság Kaposszekcső közigazgatási területén működik, félúton Dombóvár és Kaposszekcső között. A 26 hektáros terület elhelyezkedése kedvező, hiszen a régió egyik legforgalmasabb közútja, a 611-es mellett fekszik. A terület infrastrukturális gerinchálózata adott, jelenleg a belső hálózatok építése van folyamatban.

A pénzügyi szolgáltatást több bank jelenléte adja a városban. Közülük a lakosság számára a legfontosabb az OTP, amely új székházát jelenleg építi a város központjában. Az egyesüléssel létrejött új Kereskedelmi és Hitelbank épülete minden igényt kielégít.

Két takarékszövetkezet: a Döbrököz és Vidéke és a Vögység-Hegyhát bővíti a választékot.

Az 1990-es évek elejétől a gazdasági életben az egyik legnagyobb gond a munkanélküliség, ami a fogyasztásra és a város fejlődésére is rányomja bélyegét.

Településtörténet

A terület kedvező földrajzi adottságokkal rendelkezik az ember megtelepedéséhez, s az itt talált leletek azt bizonyítják, hogy mind a kő-, mind a bronzkorban lakott hely volt. Fontos utak vezettek itt a rómaiak idejében Pécsről Győrbe és Óbudára, a rómaiak jelenlétét ugyancsak sok lelet bizonyítja. Az V. század idején „eltűnt” város: Iovia is a környéken lehetett.

A honfoglaló magyarok szláv lakosságot találtak itt, valószínűleg szláv eredetű a város nevének előtagja, a Dombó szó, ami származhat a dombu "tölgy" jelentésű szóból. A környék hamar benépesült, ezt bizonyítják a feltárt honfoglalás-kori sírok. Első ismert erődítménye a mai Szigeterdőben az elmúlt években feltárt téglából épült vártorony, ami a 12. században már állt. Ma is láthatók a Kapos partján a valószínűleg a tatárjárás után épült másik vár romjai, amit ma Gólyavárként emlegetnek. A vár a Kőszegiek 1319. évi veresége után Károly Róbert birtokába került, aki a Csák nemzetségbeli Péterrel más várakért elcserélte. Az új birtokos család a helynév alapján Dombainak nevezte magát. Dombay János halála után felesége, Werbőczy Örzse révén Werbőczy Imre szerezte meg, s a török tőle foglalta el döbröközi várával együtt az 1543-44. évi hadjáratban.

A török hódoltság idején a koppányi szandzsák egyik kerületének (nahije) központja, s a török állandó katonaságot tartott benne. A török kiűzése után a várat felrobbantották, köveinek nagy részét széthordták, mára csak két falcsonk látható belőle.

Mint Tolna megye területének környező részeit, Dombóvárt is herceg Esterházy Pál nádor vásárolta meg, birtokközponttá tette, s ettől kezdve az Esterházyak 1944-ig fontos szerepet játszottak Dombóvár életében. A lakosság az új település első házait a mai Kakasdombon emelte, majd innen terjeszkedett előbb északi, majd keleti irányba.

Az 1767. évi úrbéri összeíráskor Dombóváron már 112 család élt.

Fényes Elek 1851-ben megjelent Magyarország Geographiai Szótára című művében többek között az alábbiakat olvashatjuk: "Dombóvár magyar mezőváros Tolna megyében. ... Lakja 1200 kath., 80 zsidó, kath. paroch., derék uradalmi épületekkel. Róna határa első osztálybeli, rétjei jók, szőlőhegye, erdeje bőséges,..."

Dombóvár igazi fejlődését a vasútépítés hozta meg. 1872-ben készült el a Dombóvár-Zákány vonal, majd folytatódott a Dombóvár-Bátaszék- Baja, a Budapest-Pécs, a Dombóvár-Veszprém vonal építésével. 1908-ra Dombóvár előnyös közlekedési helyzetbe került, s ez hatott az ipar fejlődésére is. Az addig mezőgazdasági jellegű településen megjelent a polgárság, s néhány évtized alatt a környék közlekedési, ipari és kereskedelmi központja lett.

A 19. század második felétől létezett egy másik közigazgatási egység is, Újdombóvár, amely eszmei község volt, az Esterházy-uradalom pusztáit fogta össze, majd 1913-ban nagyközséggé szervezték.

1895-ben az addig Tamási székhelyű dombóvári járást ketté osztották, s 1896-ban megkezdte működését a szolgabírói hivatal. 1902-ben a település neve Ódombóvárról Dombóvárra változott.

A mai Újdombóvár városrész kialakulása 1918-ban kezdődött, amikor az Esterházy-birtokból 200 kataszteri holdat kimértek 591 építési teleknek. Sok vasutas, kisember kezdett itt építkezni, és kinőtt a földből a Telep. A két település közigazgatási egyesítése 1946-ban történt meg.

A két világháború között megindult iparosodás nagy része is a mezőgazdasághoz kapcsolódott: konzervgyár, vajgyár, kendergyár.

Az 1960-as, 70-es években az ötéves tervek keretében több üzemben korszerűsítésre és új üzemek létesítésére került sor. Így jött létre a kenyérgyár, a kesztyűgyár, a Láng Gépgyár és a Pátria Nyomda, majd a Csavaripari Vállalat.

1970. április 1-jén Dombóvárt várossá nyilvánították, ami újabb lendületet adott az iparnak és a kereskedelemnek. Áruház, szálloda, művelődési ház, új iskolák épültek, torna- és sportcsarnokok létesültek. 1973-ban kezdődött Dombóvár legfőbb idegenforgalmi vonzerejének, Gunarasnak a termál-, és gyógyfürdőnek az építése.

Az 1990-es rendszerváltás az ipart érintette leginkább, ugyanis ezen cégek dombóvári leányvállalataikat számolták fel először gazdasági nehézségeik leküzdésére. Ezzel új fogalmat tanult a város, a munkanélküliséget.

A rendszerváltás gazdasági hatását mára sem heverte ki igazán Dombóvár