Informatika helyi tanterv (3-8. osztály)
 
 

Óraszámok

 
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
Összesen
Heti óraszám
0,5
0,5
1
1
2
2
7
Évi összes óra
18,5
18,5
37
37
74
74
257

 

Tantárgy tanításának céljai és feladatai (A kerettanterv alapján)

Az Informatika tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az egyre jelentősebbé váló információs környezethez való aktív alkalmazkodásra, a megnövekedett jelentőségű, és mennyiségű, a legkülönfélébb formájú információval való tudatos és hatékony együttélésre.

Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja.

A számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. A számítógéppel végzett feladatok egy részének megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást. Az informatika tantárgy fontos szerepet vállalhat az alkotó munkára nevelésben, hiszen akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot, rajzot vagy táblázatot készítünk, a végeredmény minden egy új termék lesz. A hétköznapi életben is alapvető fontosságú algoritmikus gondolkodás fejlesztésére ugyancsak jó lehetőség nyílik e tantárgyban.

A könyvtárhasználati oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a cél. A könyvtár “forrásközpont”-ként történő felhasználásával meg kell alapoznia az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességéneket, tanulási technikákat.

A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában.

Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba.

A számítástechnika tanításának fő céljai (A kerettanterv alapján)

A könyvtárhasználat tanításának fő céljai (A kerettanterv alapján) Fejlesztési követelmények (A kerettanterv alapján)

A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában.

Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában.

Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait.

Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával.

Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére.

Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.

Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Adott feladat megoldásához legyen képes algoritmusokat tervezni és megvalósítani.

Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását. Legyen tudomása az intelligens (hardver és szoftver) eszközökről és növekvő jelentőségükről.

Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket.

Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében.

Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái).

Tájékozódjon a különféle munkaterületeken, milyen szerepe van az informatikai eszközöknek.

Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása.

Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével.

Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni, és alkotó módon felhasználni a különböző információs forrásokat.

Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, könyvtári katalógusok, hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve egyéb adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük.

Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani.

Tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon forrásjegyzéket készíteni.

Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemezése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott közlésformában. Munkája közben tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek.

Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és igénybe tudja venni szolgáltatásaikat.

Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját.

Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton hozzáférhető információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja használni.

Taneszközök, tankönyvek kiválasztásának elvei

Szaktanterem, benne annyi számítógép, hogy lehetőleg egy gépre maximum két diák jusson. A számítógépparknak alkalmasnak kell lennie grafikus felületű, magyar nyelvű operációs rendszer futtatására. A hangkártya, a CD-meghajtó a gépekben, egy szkenner illetve egy színes nyomtató a későbbi minőségi munka előfeltétele.

A szaktanteremben induláskor nem feltétlenül szükséges, de a későbbiek folyamán elengedhetetlen a számítógépes hálózat, hálózati operációs rendszerrel, hálózati nyomtatóval. Ajánlott az iskolai hálózat külső világhálós kapcsolata.

Az alkalmazások közül a kellékeken túl ajánlott egy magyar nyelvű irodai programcsomag. Az algoritmusok oktatásához ajánlott programfejlesztői környezet. A – lehetőleg – magyar nyelvű Logo. Egyéb alkalmazások és segédprogramok között vírusirtók, tömörítők, levelezési és hálózati böngésző programok. Külön problémakört alkotnak a játékprogramok.

Használaton kívüli számítógép alkatrészek, számoló eszközök, kövek, számolótáblák, szorobán, zsebszámológépek; faliképek. Szaktantermi szabadpolcos könyvtárban, számítógép részeit bemutató képeskönyv, felhasználói kézikönyvek, feladatgyűjtemény számítástechnikából, angol-magyar számítástechnikai szakszótár.

A konstruktivista szemléletű informatika oktatás során a gyerekek tudása jórészt a cselekvés útján megvalósuló tudásépítésben valósul meg. A tudás építésének elsődleges nyomtatott segédeszköze egy munkáltató munkafüzet lehet. E munkafüzet felépítésének természetesen olyannak kell lennie, hogy figyelembe veszi, hogy a gyerekek lehetséges érdeklődése alapján következzenek egymás után a gyakorlati jellegű és egyre összetettebb feladatok. Kívánalom még, a munkafüzettel szemben, hogy nagy számú, egy-egy kérdés több megvilágítási lehetőségét is segítő feladatot tartalmazzon, ezzel igazodva a differenciálási követelményhez. A munkafüzet mellett szüksége van a gyerekeknek egy másik segédeszközre is. Ez a segédeszköz, a tankönyv, aminek szerepe nem a megtanulandó ismeretek közvetítése, hiszen nemabból tanulnak a gyerekek, hanem a már meglevő, felépült, beépült tudás összefoglalása, rendszerezése szolgál.

Beszámoltatás, ellenőrzés és értékelés formái és követelményei

Az ellenőrzés, értékelés rendszere az informatikában még meglehetősen kiforratlan terület. A mintákat természetesen mindenki igyekszik a hagyományos tantárgyakból venni, azonban az informatika tantárgy értékelési rendszere eltér a hagyományos tantárgyakétól. A gyerekek tudásával kapcsolatos információk megszerzésének és a tanulók tudása értékelés formáit és követelményeit érdemes életkoronként külön meghatározni.

3. és 4. osztály

A gyermekek tevékenységére a játékosság az önálló alkotás élménye jellemző. Itt információszerzésként elsősorban a tanulói tevékenység rendszeres figyelemmel kísérése a kívánatos.

A tevékenység jellemzőiből adódóan a megszerzett információval kapcsolatosan nem feltétlenül szükséges a folyamatos visszajelzés. Az esetenként alkalmazott értékelési forma lehet szöveges értékelés, rajzos értékelés, csoportos értékelés, tehát a 3-4. évfolyamokon nem osztályozunk informatikából. A számonkérésére nem használjuk a kikérdezést, feleltetést. Az értékelés alapja elsősorban a tanulói tevékenység, másodsorban a tanulói produktum.

5. és 6. osztály

A gyermekek tevékenységére a felfedezés, az önálló munka élménye szintén meghatározó. Ekkor az értékeléshez szükséges információkat a tanulók munkájának folyamatos megfigyelésével, haladásának rendszeres regisztrálásával szerezhetjük meg.

A gyerekek tudásával kapcsolatos visszajelzésre már fokozottabban szükség van. Ezt legmegfelelőbben a tanórán megvalósítható feladatok értékelésével valósítjuk meg. A tanulók felkészültségét, tudását már ellenőriznünk kell. Ezt nem feleltetéssel, vagy az ismeretek írásban való számonkérésével oldjuk meg. Mindezek helyett az egy-egy órára adott projekt-feladatok megoldásának értékelését tartjuk megoldásnak.

Az értékelési forma már osztályzattal, érdemjeggyel való értékelés is lehet, de még használhatjuk a szöveges értékelést is.

7. és 8. osztály

A felsőbb évfolyamokban a produktumot előállító tudás, az önálló ismeretszerzés és a komolyabb dokumentumok elkészítése az értékelés alapja. A munkák már több tanóra alatt készülnek el, ezek értékelése során állapíthatjuk meg a valódi tudást.

Elméleti ismeretek esetén már alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzés a kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos ellenőrzés, tanulói tevékenység megfigyelése, összetett projekt-feladat esetén az önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig, illetve a csoportos munkavégzés produktuma.

Ezeken az évfolyamokon már alkalmazzuk az osztályzattal, érdemjeggyel való értékelés.

Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat, felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat, tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, képes-e az önálló munkavégzésre, tükröződik-e a logikus gondolkodás a teljesítményében, tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására, ki tudja-e választani a munkájához szükséges eszközöket, milyen mértékben alkalmazza a számítógépet, mint eszközt mindennapi munkájában, kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye?
 
 
 
 

3. évfolyam (évi 18,5 óra, heti 0,5 óra)

Tartalmak
 
Témakör Fejezetek Részletes ismeretek Óra
Informatika alapjai Számítógép és környezete A számítógép.

A billentyűzet és az egér használata.

Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Program indítása.

Felhasználói felület jeleinek értelmezése.

Programok használata Játék és multimédiás programok futtatása
Algoritmusok és adatok Algoritmusok Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése.

Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

Felhasználói programok Rajzolás számítógéppel Rajzoló program futtatása.

Egyszerű rajzok, ábrák készítése.

Szövegírás számítógéppel A szöveg begépelése, javítása.

Követelmények, minimum követelmények
 
Témakör Fejezetek Követelmények
Informatika alapjai Számítógép és környezete Ismerje a számítógép üzemeltetésének rendjét.

Ismerje a számítógép fő részeit, azokat tudja megnevezni.

Munkái során szerezzen jártasságot a billentyűzet és az egér használatában.

Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Tudjon tájékozódni a számítógép grafikus felhasználói felületén.

Ismerje fel az általa használt programok ikonjait.

Tudja elindítani az általa használt programokat.

Programok használata Tudjon használni egyszerű játék és oktatóprogramokat.
Algoritmusok és adatok Algoritmusok Értsen meg néhány lépéses algoritmust.

Legyen képes a Logo programozási nyelvben egyszerű algoritmus létrehozására, a teknőc tudatos irányítására.

Felhasználói programok Rajzolás számítógéppel Tudja használni egyszerű rajzkészítő program legfontosabb funkcióit. 

Tudja az egeret használni a rajz készítése során.

Legyen képes egyszerű rajz elkészítésére.

Szövegírás számítógéppel Tudjon szövegírásra használni egyszerű szövegszerkesztő programot.

Tudja kijavítani a gépelési hibákat.


 
 
 

4. évfolyam (évi 18,5 óra, heti 0,5 óra)

Tartalmak
 
Témakör Fejezetek Részletes ismeretek Óra
Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Jelek és a számítógép.
Számítógép és környezete A számítógép.

A billentyűzet és az egér használata.

Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Program indítása.

Felhasználói felület jeleinek értelmezése.

Menüpontok használata, parancskiválasztás.

Programok használata Játék és multimédiás programok futtatása
Algoritmusok és adatok Algoritmusok Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése.

Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

Felhasználói programok Rajzolás számítógéppel Rajzoló program futtatása.

Egyszerű rajzok, ábrák készítése.

Szövegírás számítógéppel A szöveg begépelése, javítása.

Egyszerű szöveges dokumentumok készítése.

Követelmények, minimum követelmények
 
Témakör Fejezetek Követelmények
Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Ismerjen fel jeleket, piktogramokat, tudja értelmezni azok jelentését.

Tudjon összeválogatni azonos vagy hasonló információt hordozó képeket. 

Számítógép és környezete Ismerje a számítógép üzemeltetésének rendjét.

Tudja megnevezni a számítógép fő részeit, ismerje azok funkcióját.

Munkái során önállóan használja a billentyűzetet és az egeret.

Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Tudjon tájékozódni a számítógép grafikus felhasználói felületén. 

Ismerje fel az általa használt programok ikonjait.

Tudja önállóan elindítani az általa használt programokat.

Tudjon utasítás után megfelelő menüelemeket, parancsokat használni.

Programok használata Tudjon használni egyszerű játék és oktatóprogramokat.
Algoritmusok és adatok Algoritmusok Tudjon segítséggel felépíteni egyszerűbb algoritmusokat.

Tudjon a Logo környezetben ismétlődést tartalmazó rajzot készíteni.

Felhasználói programok Rajzolás számítógéppel Tudja használni egy egyszerű rajzkészítő program funkcióit.

Használja a rajzolóprogramot rajzos - szöveges munkáinak megalkotására, módosítására.

Tudjon róla, hogy elkészült munkái elmenthetők, visszatölthetők.

Szövegírás számítógéppel Tudjon szövegírásra használni egy szövegszerkesztő programot.

Tudja kijavítani a gépelési hibákat.

Tudjon róla, hogy elkészült munkái elmenthetők, visszatölthetők.


 
 
 

5. évfolyam (évi 37 óra, heti 1 óra)

Tartalmak
 
Témakör Fejezetek Részletes ismeretek Óra
Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Az információ. Információátvitel (telefon). A jelek világa. Titkosírások.  .
Számítógép és környezete A számítógép és perifériái (billentyűzet, egér, monitor, lemezmeghajtó). .
Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Program indítása.

Felhasználói felület jeleinek értelmezése.

Menüpontok használata, parancskiválasztás.

.
Programok használata Programok futtatása. .
Háttértárak, állományok kezelése Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. 
Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. 

Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

Felhasználói programok Rajzolás számítógéppel A rajzoló program alapszintű szolgáltatásai.

A rajzeszközök és a színek.

Rajzok, ábrák készítése.

Szövegkészítés számítógéppel A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása.

Nagybetűk, ékezetes magánhangzók, írásjelek beírása.

Karakterek formázása: 

a betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstílus. 

Mentés és nyomtatás segítséggel.

.
Multimédia alapelemei A multimédia alapelemei: szöveg, hang és kép.

Hanganyagok lejátszása.

Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása.

.
Könyvtárhasználat Dokumentumtípusok Dokumentumtípusok, nyomtatott s nem nyomtatott ismerethordozók.

Nyomtatott dokumentumok: könyv, időszaki kiadványok (évkönyv, sorozat), sajtótermékek.

Nem nyomtatott dokumentumtípusok.

.
Raktári rend Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend. .

 
 
 

Követelmények, minimum követelmények
 
Témakör Fejezetek Követelmények
Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet olvasására, továbbítására. 

Tudjon használni egy titkosírást, az abban levő üzenet információtartalmát képes legyen megérteni.

Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével.

Ismerjen meg különböző információfajtákat.

Számítógép és környezete Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni.

Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat.

Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány fajtáját.

Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható állományinak ikonjait.

Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat.

Tudjon önállóan megfelelő menüelemeket, parancsokat használni.

Tudja segítséggel használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azokat.

Programok használata Tudjon önállóan használni játék és oktatóprogramokat.
Háttértárak, állományok kezelése Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani.

Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséget fájlt megtalálni.

Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit.

Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni.

Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni.

Alkalmazza a paraméterek módosításával megvalósítható vizsgálatokat.

Felhasználói programok Rajzolás számítógéppel Tudjon önállóan használni egyszerű rajzkészítő programot.

Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos - szöveges munkáinak megalkotására, módosítására.

Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.

Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részletét.

Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat tudja visszatölteni onnan.

Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját.

Szövegkészítés számítógéppel Tudjon önállóan begépelni szöveget.

Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget.

Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.

Tudja segítséggel végrehajtani karakterek, szavak formázását.

Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat tudja visszatölteni onnan.

Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját.

Multimédia alapelemei Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot.

Tudjon megfelelő program segítségével rövid animációt elkészíteni.

Könyvtárhasználat Dokumentumtípusok Ismerjen fel nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat.

Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait.

Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból.

Raktári rend Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában az itt használt kétféle raktári renddel.

Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári részekben.


 
 
 

6. évfolyam (évi 37 óra, heti 1 óra)

Tartalmak
 
Témakör Fejezetek Részletes ismeretek Óra
Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Az információ. Információátvitel (telefon). A jelek világa. Titkosírások.  .
Számítógép és környezete A számítógép és perifériái (billentyűzet, egér, monitor, lemezmeghajtó). .
Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Program indítása.

Felhasználói felület jeleinek értelmezése.

Menüpontok használata, parancskiválasztás.

.
Programok használata Programok futtatása. .
Háttértárak, állományok kezelése Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. Állomány keresése, másolása. .
Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. 

Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

Felhasználói programok Rajzolás számítógéppel A rajzoló program alapszintű szolgáltatásai.

A rajzeszközök és a színek.

Vágólap használata a rajzolóprogramban.

Rajzok, ábrák készítése.

Szövegkészítés számítógéppel A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása.

Nagybetűk, ékezetes magánhangzók, írásjelek beírása.

Karakterek formázása: 

a betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstílus. 

Egyszerű mindennapi dokumentumok elkészítése. 

Mentés és nyomtatás.

.
Multimédia alapelemei A multimédia alapelemei: szöveg, hang és kép.

Hanganyagok lejátszása.

Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása.

.
Könyvtárhasználat Dokumentumtípusok A könyv formai jellemzői.

A könyvek tartalmi csoportosítása: szépirodalom, ismeretközlő irodalom.

Dokumentumtípusok

nyomtatott s nem nyomtatott ismerethordozók.

Nyomtatott dokumentumok: könyv, időszaki kiadványok (évkönyv, sorozat), sajtótermékek.

Nem nyomtatott dokumentumtípusok.

.
Raktári rend Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend. .
Katalógus A betűrendes leíró katalógus szerkezete és használata.

A katalóguscédula.

.
Segédkönyvek Szótár, lexikon, enciklopédia. .

 
 
 

Követelmények, minimum követelmények
 
Témakör Fejezetek Követelmények
Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével.

Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző megjelenési formái között.

Ismerje, értse az információ, mint jelenség lényegét.

Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban.

Számítógép és környezete Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni.

Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat.

Ismerje a háttértárolók szerepét, azok fajtáit.

Ismerje a mágneslemez kezelés szabályait. 

Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható és egyéb állományinak ikonjait.

Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat.

Tudjon menüelemeket, parancsokat használni.

Tudja használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azok tulajdonságait.

Programok használata Tudjon önállóan használni játék és oktatóprogramokat.
Háttértárak, állományok kezelése Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani.

Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséget fájlt megtalálni.

Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.

Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.

Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Ismerje fel és tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit.

Tudjon Logo nyelven többparaméteres eljárásokat létrehozni.

Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat.

Tudjon egyszerűbb folyamatokat modellezni a paraméterek módosításával, lássa a paraméterek szerepét, hatását.

Ismerje fel az adatok (paraméterek) visszajelzésének tényét.

Felhasználói programok Rajzolás számítógéppel Tudjon önállóan egyszerű rajzkészítő programot.

Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos - szöveges munkáinak megalkotására, módosítására.

Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.

Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részletét.

Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre.

Tudja elmenteni elkészült munkáit az általa készített és kiválasztott helyre, azokat tudja visszatölteni onnan.

Tudja kinyomtatni kész munkáját.

Szövegkészítés számítógéppel Tudjon önállóan begépelni szöveget.

Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget.

Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.

Tudja végrehajtani karakterek, szavak formázását.

Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre.

Tudja elmenteni elkészült munkáit az általa készített és kiválasztott helyre, azokat tudja visszatölteni onnan.

Tudja kinyomtatni kész munkáját.

Multimédia alapelemei Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot.

Tudjon hangfelvételt készíteni arra alkalmas program segítségével.

Könyvtárhasználat Dokumentumtípusok Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait.

Ismerje a könyvek formai jellemzőit.

Tudjon a könyvtár médiatár részéből a számára szükséges dokumentumot kiválasztani.

Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból.

Raktári rend Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában az itt használt kétféle raktári renddel.

Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári részekben.

Katalógus Ismerje a betűrendes katalógus felépítését.

Ismerje a katalóguscédulán található legfontosabb adatokat.

Tudjon katalógus-cédulákat használni.

Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző szerint, cím szerint.

Segédkönyvek Tudjon tájékozódni a “kézi könyvtár”-ban.

Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre.

Lexikonban, szótárakban keresésnél az ábécét alkalmazza.


 
 
 

7. évfolyam (évi 74 óra, heti 2 óra)

Tartalmak
 
Témakör Fejezetek Részletes ismeretek Óra
Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak A jelek csoportosítása. 

Információ, kód, jelhalmazok adatmennyisége. Adatátvitel, kommunikáció.

.
Számítógép és környezete A számítógép fő részei. 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet. 

Számítástechnikai eszközök kezelése. 

Billentyűzet, egér, lemezek, nyomtató.

.
Operációs rendszer Programok használata  Multimédia oktatóprogramok, oktatási anyagok használata. .
Háttértárak, állományok kezelése Lemez formázása, használhatóságának ellenőrzése újraformázás nélkül. 

Könyvtárszerkezet kialakítása a háttértárolón. 

Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése.

.
Víruskezelés Vírus fogalma, hatása. 

Víruskereső indítása, üzeneteinek értelmezése, vírusirtás segítséggel. 

Vírusterjedés megakadályozása.

Tömörítés Tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési módok. 

Tömörített állomány tartalmának megtekintése, 

kiválasztott állományok kicsomagolása. 

Kiválasztott könyvtár tartalmának tömörítése.

Hálózati ismeretek Helyi hálózat Belépés és kilépés módja.

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, a szolgáltató és munkaállomások kapcsolata. Hálózatok csoportosítása összekötés és kiterjedtség szerint. 

A hálózati szolgáltatások kialakulásának rövid története. 

A hálózat használatának alapszabályai.

.
Internet Tematikus és kulcsszavas kereső használata web-hely kereséshez. 

Hasznos web-helyek önálló felkeresése és helyének megjegyeztetése: magyar honlap, MEK, vasúti információ, önkormányzati oldalak, diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak.

Web-oldal szövegének, ábráinak mentése a háttértárra.

.
E-mail Saját e-mail cím. 

Az elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata: küldés, fogadás. 

Csevegő program bemutatása.

.
Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven. 

Algoritmusok kódolása a számítógép számára “érthető” egyszerű programozási nyelven.

Az alulról felfelé építés elve.

A lépésenkénti finomítás elve.

Adatok Elemi adatok, numerikus adatok és szövegek.
Felhasználói programok Szövegszerkesztés A szövegegységek. 

A karakter-, bekezdés- és oldalformázás. 

Műveletek vágólappal. 

Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése. 

Rajzszerkesztés Ábrák rajzolása, kész rajzok módosítása. 

Képek bevitele. 

.
Összetett dokumentumkészítés Szöveges és rajzos dokumentumok tervezése, az elkészítés szokásos menete. 

Levél, újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése.

.
Adatkezelés alapjai Táblázatok használata Táblázatok a mindennapi életben.  .
Adatbázisok használata Adatok gyűjtése és csoportosítása.

Adatok manuális feldolgozása-keresés, rendezése. 

Keresés meglévő adatbázisban.

.
Könyvtárhasználat Könyvtártípusok Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati jellemzőik. .
Kézikönyvtár Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyvtár. .

 
 
 

Követelmények, minimum követelmények
 
Témakör Fejezetek Követelmények
Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Tudjon információt különféle formákban kifejezni.

Legyen képes a különböző formákban megjelenített információkat felismerni.

Tudjon példákat mondani az információ általános voltára.

Számítógép és környezete Tudja a számítógépet és perifériáit önállóan használni.

Ismerje a főbb egységeket, perifériákat és működési elvüket.

Ismerje a központi egység és a perifériák közti információáramlás irányát.

Operációs rendszer Programok használata  Tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat.
Háttértárak, állományok kezelése Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséget fájlt megtalálni.

Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.

Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.

Tudjon segítséggel mágneslemezt formázni, legyen tisztában a formázás veszélyeivel.

Ismerje megfelelő lemezellenőrző program használatát.

Tudjon számára megfelelő könyvtárszerkezetet kialakítani adott háttértárolón.

Tudja, hogy a háttértárkezelő műveleteket nem grafikus rendszer alatt is el lehet végezni.

Víruskezelés Ismerje a legelterjedtebb víruskeresők nevét.

Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését.

Legyen igénye a vírusok elleni védekezésre.

Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására.

Tömörítés Ismerje néhány tömörítőprogram nevét.

Ismerje egy tömörítőprogram kezelését.

Tudjon egy tömörített állományt kicsomagolni.

Tudja kiválasztott könyvtár tartalmát tömöríteni.

Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Tudja algoritmus-leíró nyelven megfogalmazni a hétköznapi életben előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit.

Tudjon összetett algoritmusokat építeni az alulról felfelé építés és a lépésenkénti finomítás elve alapján.

Adatok Ismerje és ismerje fel az elemi adattípusokat.
Hálózati ismeretek Helyi hálózat Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni.

Ismerje a hálózatkezelés illemszabályait.

Internet Tudjon segítséggel hasznos web-helyeket felkeresni.

Szerezzen jártasságot tematikus és kulcsszavas keresők használatában.

Tudja web-oldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni.

E-mail Rendelkezzen saját e-mail címmel.

Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot használni.

Szerezzen jártasságot egy csevegő-program használatában.

Legyen tisztában a csevegő-program használatának illemszabályaival.

Felhasználói programok Szövegszerkesztés Tudja megkülönböztetni a különböző szövegegységeket.

Tudjon bekezdést és oldalt formázni.

Tudja a vágólapot több módon is használni.

Készülő dokumentumait tudatosan tervezze meg.

Rajzszerkesztés Tudja használni egyszerű vektorgrafikus ábraszerkesztőt kész ábrák képek módosítására.
Összetett dokumentumkészítés Tudjon egyszerű szöveget és rajzot is tartalmazó dokumentumot elkészíteni előre tervezés után.

Tudjon egyszerű mindennapi közleményeket tartalmazó dokumentumokat készíteni.

Adatkezelés alapjai Táblázatok használata Tudjon szöveges leírásban adatokat azonosítani, az adatokat táblázatba foglalni.

Legyen képes az életkorának megfelelő szinten az összetartozó adatok közötti összefüggések felismerésére.

Adatbázisok használata Tudjon személyi adatokat megkülönböztetni, azokat rendszerezni.

Tudjon számítógép nélkül adatokat keresni, rendezni.

Alkalmazzon tantárgyi, könyvtári adatbázisokat. 

Tudjon adatbázisban keresni.

Könyvtárhasználat Kézikönyvtár Tudjon segítséggel feladataihoz dokumentumot választani.

Tudjon lexikont, szótárakat, közhasznú információs forrásokat használni.

Könyvtártípusok Ismerjen az iskolai könyvtárnál nagyobb közkönyvtárat.

 
 
 

8. évfolyam (évi 74 óra, heti 2 óra)

Tartalmak
 
Témakör Fejezetek Részletes ismeretek Óra
Informatika alapjai Számítástechnika története A számítógépek története, Neumann-elv. 

Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében. 

.
Számítógép alkalmazási területei A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban. .
Operációs rendszer Programok használata  Multimédia oktatóprogramok, oktatási anyagok használata. .
Háttértárak, állományok kezelése Lemez formázása, használhatóságának ellenőrzése újraformázás nélkül. 

Könyvtárszerkezet kialakítása a háttértárolón. 

Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése.

.
Víruskezelés Víruskereső indítása, üzeneteinek értelmezése, vírusirtás. 

Vírusterjedés megakadályozása.

Tömörítés Tömörített állomány tartalmának megtekintése, 

kiválasztott állományok kicsomagolása. 

Kiválasztott könyvtár tartalmának tömörítése.

Hálózati ismeretek Helyi hálózat A hálózat használatának alapszabályai, a Netikett.

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, a szolgáltató és munkaállomások kapcsolata. 

Hálózatok csoportosítása összekötés és kiterjedtség szerint. 

.
Internet Tematikus és kulcsszavas kereső használata web-hely kereséshez. 

Hasznos web-helyek önálló felkeresése és helyének megjegyeztetése: magyar honlap, MEK, vasúti információ, önkormányzati oldalak, diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak.

Web-oldal szövegének, ábráinak mentése a háttértárra.

.
E-mail Az elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata. 

Csevegő program használata.

.
Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven. 

Algoritmusok kódolása a számítógép számára “érthető” egyszerű programozási nyelven. 

Elemi és gyakorlati algoritmusok.

.
Adatok Elemi és összetett adatok, egész és valós számok. Adatok sorozata. .
Felhasználói programok Szövegszerkesztés Tabulátorok használata. 

Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás. 

Táblázat készítése. 

.
Bemutató készítés A prezentáció és elemei.

Kész bemutatóanyag vetítése.

Néhány diából álló bemutató készítése.

.
Összetett dokumentumkészítés Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban. 

Szerzői jog. Felhasználói etika. 

Tantárgyi anyag készítése.

.
Adatkezelés alapjai Táblázatok használata Bevezetés a táblázatkezelésbe. 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása.

Cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet. 

Diagramok készítése táblázatból. 

Adatbázisok használata Adatok gyűjtése és csoportosítása.

Adatok manuális feldolgozása-keresés, rendezése.

Keresés meglévő adatbázisban.

.
Könyvtárhasználat Tárgyi katalógusok Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszó katalógus. .

 
 
 

Követelmények, minimum követelmények
 
Témakör Fejezetek Követelmények
Informatika alapjai Számítástechnika története Ismerje a számítástechnika 20. századi történetét.

Ismerje Neumann János munkásságának fő területeit.

Ismerje a magyar tudósok munkásságát, amellyel hozzájárultak a számítástechnika fejlődéséhez.

Számítógép alkalmazási területei Ismerje a számítástechnika fő alkalmazási területeit.
Operációs rendszer Programok használata  Tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat.
Háttértárak, állományok kezelése Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséget fájlt megtalálni.

Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.

Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.

Tudjon segítséggel mágneslemezt formázni, legyen tisztában a lemezformázás veszélyeivel.

Ismerje megfelelő lemezellenőrző program használatát.

Tudjon számára megfelelő könyvtárszerkezetet kialakítani adott háttértárolón.

Tudjon háttértár kezelő műveleteket nem grafikus rendszer segítségével is elvégezni.

Víruskezelés Ismerje a legelterjedtebb vírusfajtákat, típusokat.

Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését.

Szerezzen jártasságot fertőzött állomány vírusirtásában, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel.

Legyen igénye a vírusok elleni védekezésre.

Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására.

Tömörítés Ismerje egy tömörítőprogram kezelését.

Tudjon egy tömörített állományt kicsomagolni.

Tudja kiválasztott könyvtár tartalmát tömöríteni.

Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Tudja algoritmus-leíró nyelven megfogalmazni a hétköznapi és matematikai problémák, tevékenységek algoritmizálható részleteit.

Tudja programnyelven kódolni az alapvető algoritmus szerkezeteket (soros, ismétléses, elágazásos).

Tudjon egyszerű (keresési és rendezési) algoritmusokat valamilyen programozási nyelven kódolni.

Adatok Ismerje és ismerje fel az elemi és összetett adattípusokat.
Hálózati ismeretek Helyi hálózat Ismerje a hálózathasználat előnyeit, a hálózatok típusait.

Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni.

Ismerje a hálózatkezelés illemszabályait.

Internet Tudjon önállóan hasznos web-helyeket felkeresni.

Tudjon tematikus és kulcsszavas keresők használatával számára szükséges információkat megszerezni.

Tudja web-oldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni.

E-mail Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot használni.

Tudja használni a levelezőprogram fontosabb funkcióit.

Legyen tisztában a csevegő-program használatának illemszabályaival.

Felhasználói programok Szövegszerkesztés Tudja használni a tabulátorfunkciókat.

Tudja használni a szövegszerkesztők kisegítő lehetőségeit.

Tudjon táblázatot elhelyezni dokumentumaiban.

Bemutató készítés Ismerje a bemutató készítő program egyszerű lehetőségeit.

Tudjon néhány kockából álló bemutatót készíteni tantárgyi problémáival kapcsolatban.

Összetett dokumentumkészítés Tudja különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.

Legyen tisztában a dokumentumrészletek, saját munkában való felhasználásának etikai, jogi normáival.

Tudjon összetett dokumentumot készíteni tantárgyi problémáival kapcsolatban.

Adatkezelés alapjai Táblázatok használata Tudjon szöveges leírásban adatokat azonosítani, az adatokat táblázatba foglalni.

Tudjon táblázat celláival műveleteket végezni.

Tudjon a cellák tartalmára vonatkozó képleteket használni.

Tudjon táblázat celláiból segítséggel diagramot készíteni.

Adatbázisok használata Tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat. 

Tudjon különféle adatbázisban keresni.

Tudja értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat.

Könyvtárhasználat Tárgyi katalógusok Tudja szakkatalógus, tárgyszó katalógus segítségével a számára szükséges információhordozót megkeresni.