eredetiségvizsgálat

Információk az eredetiségvizsgálathoz

 • Az eredetiségvizsgálat feladata
 • Mikor szükséges az eredetiségvizsgálat elvégzése
 • Milyen iratok, okmányok szükségesek az eredetiségvizsgálat elvégzéséhez
 • Belügyminisztérium tájékoztatója
 • Az eredetiségvizsgálat feladata:

   A jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai (alvázszám, motorszám, rendszám), és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.
  Fel

  Az előzetes eredetiségvizsgálat szükséges:

  1. Használt, továbbá a gyártótól származó Járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor.
  2. A forgalomból végleg kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonosváltás következett be.
  3. A kivitel előtt Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor.
  4. A jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően.
  5. Ha a közlekedési hatóság a jármű alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel.
  6. A jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor.
  7. Ha a nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a Hivatal elrendeli.
  8. Biztosítási esemény - kárrendezés - kapcsán forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor.

  Az előzetes eredetiségvizsgálat nem szükséges ha a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás jogalapja:

  1. Öröklés.
  2. Gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz.
  3. A közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése estén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt.
  4. A jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi.
  5. Állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti tulajdonjog változás.
  6. A cégjegyzék, vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában főtevékenységük szerint gépjárműkereskedelemre jogosult vállalkozók egymás közötti használt jármű adásvétel, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.
  Fel

  Az eredetiségvizsgálathoz szükséges iratok és okmányok:

  1. Belföldi adásvétel esetén:
   1. Ha a gépjármű magánszemély tulajdonában van, a következő iratok szükségesek az eredetiségvizsgálathoz:
    1. Forgalmi engedély.
    2. Ha a nem a tulajdonos jelenik meg az eredetiségvizsgálaton, meghatalmazás szükséges az eredetiségvizsgálaton megjelenő személy részére a tulajdonostól két tanú aláírásával.
    3. Személyi igazolvány és lakcím kártya, (ha rendelkezik vele).
   2. Ha a gépjármű jogi személy tulajdonában van, a következő iratok szükségesek a eredetiségvizsgálathoz:
    1. Forgalmi engedély.
    2. Aláírási címpéldány.
    3. Ha nem aláírásra jogosult személy jelenik meg a eredetiségvizsgálaton meghatalmazás szükséges a eredetiségvizsgálaton megjelenő személy részére az aláírásra jogosúlttól két tanú aláírásával.
    4. Személyi igazolvány és lakcím kártya (ha rendelkezik vele).
    5. Cégjegyzék szám.
  2. Külföldről behozott gépjármű esetén:
   1. Külföldi számla vagy adásvételi szerződés.
   2. Külföldi forgalmi engedély.
   3. BM határozat a külföldi nyilvántartásban szereplésről.
   4. Közlekedés Felügyelet határozata az Egyedi forgalomba állításról.
   5. Műszaki adatlap (a vizsgálatnak nem alapfeltétele, de az átíráshoz nélkülözhetetlen).
  3. Motorcsere esetén, az első pontban felsorolt okmányokon kívül:
   1. Számla vagy adásvételi szerződés a cseremotorról.
   2. Annak a gépjárműnek a forgalmi engedély másolata amiből a motort kiszerelték.
   3. Átalakítási engedély, ha a cseremotor nem típus azonos (az eredetiségvizsgálatnak nem alapfeltétele, de az átíráshoz nélkülözhetetlen).
  Fel

  Belügyminisztérium tájékoztatója

  Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy az eredetiségvizsgálat ügymenete, valamint az informatikai rendszere megváltozott!

  Alapvető változás az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó igazolás adattartalmában lesz, melyben már nem kerül rögzítésre a vizsgálat eredménye. A vizsgálat megállapításait kizárólag az okmányirodákban ismerhetik meg.

  Tájékoztatjuk ügyfeleinket továbbá,
  1. hogy - külön jogszabályban meghatározottak alapján - a járművet előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni, a tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén is, ha1
   1. annak jogalapja öröklés;
   2. annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz;
   3. annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt;
   4. a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi;
   5. annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti tulajdonjog-változás;
   6. annak jogalapja a cégjegyzék vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában főtevékenységük szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult vállalkozók egymás közötti használt jármű adásvétel, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést;
   7. a muzeális jellegű jármű esetén.
  2. Az előzetes eredetiség vizsgálat elvégzéséhez szükséges iratok, nyilatkozat:
   1. személyazonosságát igazoló okirat;
   2. a jármű jogszerű birtoklását igazoló irat;
   3. a vizsgálandó jármű okmányai;
   4. az igazgatás szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény;
   5. az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat;
   6. külföldről származó használt jármű esetén nyilatkozat arról a tényről, hogy a jármű származásának ellenőrzése megtörtént-e;
   7. tulajdonos/üzembentartó nyilatkozata arról a tényről, hogy a használt lassú járműnyilvántartásba vétele korábban nem történt meg. (kivéve külföldről származás esetén).

  Amennyiben az adminisztrátor a kérelmező tájékoztatása alapján azt állapítja meg, hogy a vizsgálatra állított jármű vizsgálatának elvégzésére az állomás nem képes, erről a tényről Tisztelt ügyfelünket az adat-felvételezés megkezdése előtt tájékoztatjuk.

  1. A kérelem adat-felvételezéséhez a kérelmezőnek (ügyfelünknek) az alábbi iratokat kell átadni, melyek meglétét és megfelelősségét az adminisztrátor ellenőrzi:
   1. Személyazonosságát igazoló okirat;

    Amennyiben az adat felvételezés során az informatikai rendszer megállapítja az ügyfélképesség hiányát, úgy a kérelem nyomtatása helyett az adminisztrációs munkahelyen tájékoztatás jelenik meg az ügyfél részére, melyből értesül, hogy nem jogosult az eredetiségvizsgálati eljárás kezdeményezésére, ezért az eljárás nem indul meg. A rendszerben ebben az esetben a postai utalvány nem kerül felhasználásra. Az adminisztrátor tájékoztatja az ügyfelet minderről valamint arról is, hogy ki kérelmezheti jogszerűen a jármű eredetiségvizsgálatát. (A jármű tulajdonosa illetve annak meghatalmazottja.)

   2. A jármű jogszerű birtoklását igazoló irat2
    • a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a jármű azonosító adatait tartalmazó - számla
    • a harmadik országból behozott járműveknél - a magáncélra ideiglenesen behozott járművek kivételével - a külföldön már forgalomba helyezett használt járműveknél az illetékes külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok
    • a gyártó számlája
    • adásvételi és/vagy ajándékozási szerződés
    • árverési jegyzőkönyv
    • hagyatéki végzés
    • bírósági ítélet és/vagy végzés
    • hatósági határozat
    • a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély
    • a járműkísérő lap
   3. a vizsgálandó jármű okmányai
    • forgalmi engedély; külföldi jármű okmány,
    • ideiglenes forgalomban tartási engedély,
    • műszaki adatlap,
    • járműkísérő lap.
   4. Az igazgatás szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény;

    Forgalmi engedély adatai alapján kerül megállapításra a vizsgálatért fizetendő díj mértéke. Amennyiben kevesebb díjat fizetett be az ügyfél úgy felhívjuk a figyelmét arra, hogy a vizsgálat addig nem indítható el, míg a díj teljes mértékét be nem fizeti. A rendszer két darab postai utalvány rögzítését teszi lehetővé.

    Az ügyfél által adatott postai utalványról megállapításra kerül, hogy az már egyszer felhasználásra került, vagy a postai utalvány nem az eredetiség vizsgálati díj befizetésére került kiadásra, ezért tájékoztatjuk arról, hogy a vizsgálat addig nem végezhető el, míg a díjat teljes mértékben az erre rendszeresített postai utalványon be nem fizeti.

   5. Külföldről származó használt jármű esetén nyilatkozat arról a tényről, hogy a jármű származásának ellenőrzése megtörtént-e;
   6. Tulajdonos/üzembentartó nyilatkozata arról a tényről, hogy a használt lassújármű nyilvántartásba vétele korábban nem történt meg. (kivéve külföldről származás esetén).
   7. Az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat (meghatalmazás, stb.),a nem forgalmi engedély szerinti tulajdonos nyilatkozata a jármű jogszerű birtoklásával kapcsolatban.
  Fel
  1)  35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról. 44.§ (9) bekezdés
  Vissza
  2)  35/2000 BM rendelet rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 76.§
  Vissza