házirendünk


Motivum Motivum


 

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a benne foglaltak érvényesülésében.

Az óvoda nyitva tartási rendje

Az intézmény hétfőtől péntekig 6.00-18 óráig tart nyitva. A reggeli ügyelet: 6.00 és 7.00 óra között, a délutáni: 17.00 és 18.00 óra között van. Az ügyeletes csoportok nevét a faliújságokon olvashatják.
A nevelési év: szeptember 01-augusztus 31-i időszak.
A nyári zárás minden évben öt hét, melynek konkrét időpontját forgó rendszerben a fenntartó határozza meg. Erről minden év február 15-ig kapnak tájékoztatót a szülők a központi faliújságon. Karácsony és újév között, az óvoda zárva van. Indokolt esetben elhelyezés az ügyeletes óvodában A nevelésmentes napok száma maximum 5 nap lehet, melyről a szülőket két héttel előre értesítjük.

A gyermekek érkezésének, távozásának szabályai

A szülők a gyermekeket érkezéskor személyesen adják át az óvónőnek, távozáskor együttesen köszönjenek el. A gyermekeket az óvónők csak annak a személynek adhatják át, akit a szülő megjelöl, vagy tájékoztatja erről az óvónőt. Gyermeket csak 12 év feletti testvérrel, a szülő írásbeli nyilatkozatával engedünk el.
A gyermekek szokásrendjének kialakítása, nyugodt napirendjének, a zavartalan étkezés érdekében kérjük, hogy 8.30-ig hozzák be gyermeküket. A testnevelés foglalkozás napján 8.00 óráig érkezzenek be az óvodába.
Amennyiben a gyermeküket ebéd után szeretnék elvinni, akkor 12.30 és 13.00 óra között érkezzenek.

Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően vehetik igénybe, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja.
Az udvaron a balesetveszély elkerülése és az átláthatóság érdekében csak addig tartózkodjanak a szülők, míg elköszönnek. Délutáni játékra ne használják az óvoda udvarát.

A hiányzásra vonatkozó szabályok

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Az óvónők gyógyszert nem adnak be a gyermekeknek. (kivéve lázcsillapító) Gyógyult gyermek orvosi igazolással jöhet óvodába. Egyéb esetben a szülő igazolhatja a hiányzást a csoportok előterében lévő nyomtatványon. Amennyiben a szülők tudomására jut, hogy a családban fertőző megbetegedés van, azt az óvoda vezetőjének 24 órán belül kötelesek jelenteni.
Ha a gyermek a nevelési évben tíznél több napot van igazolatlanul távol, figyelmeztetés után az óvoda vezetőjének értesítenie kell a lakóhely szerinti illetékes jegyzőt.

Szükséges felszerelés az óvodában

A gyermekek ruházatát jellemezze praktikusság, tisztaság, biztonság, évszaknak megfelelő legyen. Minden gyermek részére legyen váltóruha, tornafelszerelés, tisztálkodási felszerelés, kispárna, lepedő, pizsama.

Az ágynemű mosását helyhiány miatt a szülőknek adjuk ki. A személyes felszerelésbe kérjük, hogy a gyermekek jelét alkoholos filccel írják bele.
Balesetet okozó tárgyat (pl:gyufa, kés, gyűrűt) behozni tilos! Az otthonról behozott tárgyak megőrzéséért, épségéért felelősséget nem vállalunk.

Étkezések

A gyermekek napi háromszor étkeznek az óvodában. A reggeli 8.00-9.00, az ebéd 12.00-13.00, az uzsonna 15.00-1600 óra között folyamatos keretek között zajlik. A szülők által behozott zöldség, gyümölcs eredetét blokkal kell igazolni.
Érkezéskor, távozáskor a gyermekek egyéni étkeztetését a többi gyermekre való tekintettel kérjük mellőzni.
Az étkezési díjak befizetése havonta, a következő hónapra előre az óvodatitkárnál történik. Időpontját a faliújságon, illetve az év elején kiadott szülői tájékoztatóban olvashatják.

A gyermekek jogai, kötelességei

A gyermek joga, hogy életkorának és képességének és tehetségének megfelelő oktatásban, nevelésben részesüljön. Kötelességeiket életkoruknál fogva szüleik, gondviselőik gyakorolják.

A szülő kötelessége

A szülő joga, hogy gyermeke igénye szerint válassza meg a beszoktatás formáját. A szülő joga, hogy kérdést intézzen az óvoda vezetőihez, pedagógusaihoz, az SZMSZ-hez s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon.
A szülők kötelessége, hogy gondoskodjék a gyermekek testi-érzelmi-értelmi-erkölcsi fejlődéséről.Biztosítsa a gyermekek rendszeres óvodába járását. Kísérje figyelemmel a gyermeke fejlődését, a közösségbe való beilleszkedését, a szokások elsajátítását.
Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermeke pedagógusával, megadja részére a szükséges információt. Tiszteletben tartsa az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát. (Az óvoda dolgozói közfeladatot ellátó személyek!)

Az óvodai nevelés alapjait az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. Nevelőmunkánk egységességét az Esztendőre vagy kettőre c. Pedagógiai Program biztosítja.

Alapító Okiratunknak megfelelően fogadjuk a sajátos nevelési igényű mozgásszervi fogyatékos, valamint az ételallergiás gyermekeket. Az ismeretek tárgyilagos, többoldalú átadása érdekében tanulásszervezésünk projekt rendszerű.

Ha a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, melyben a 6., (augusztus 31.) legkésőbb a 8. életévét betölti, tankötelessé válik.

A kapcsolattartás formái: szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás, nyílt napok, közös programok. A különfoglalkozások Pedagógiai Programunkban meghatározott módon és formában zajlanak.

Budapest, 2013. március 31.

Házirendünk (176 KB) letölthető DOC formátumban.


 






Rákosmenti Csicsergő Óvoda 1173 Budapest, Kaszáló u. 48. Tel/Fax: 256-5546 Email: ovoda@csicsergo17.hu